ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความพึงพอใจของผู้ถือบัตรเครดิตต่อคุณภาพชีวิตของประชากรกรณีศึ..
   ภาคภูมิ ทรวงแสวง, 2527-
    ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.743
ภ414ค 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง.
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
352.1409593
ธ286ร 2550 
100 ปีแห่งการปฎิรูประบบราชการ วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจก..
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช. / 2554
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
351.593
ช451ร 2554 
101 ศัพท์พาณิชยนาวี
   ประมวล จันทร์ชีวะ. / 2546
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
387.503
ป349ห 
15 ค่ำ เดือน 1 เซื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เซื่อ..
   แมงป่อง
   หนังสือภาษาไทย ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
220306 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ (CD:เอกสารปร..
   ภารดี ปลื้มโกศล
   หนังสือภาษาไทย ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
25 ปี 6 ตุลา ในบริบทสังคมไทย : รวมบทความทางวิชาการ
    / 2546
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/acq/c..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.9593
ย318 
3 คดีประวัติศาสตร์
    / 2548
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
345.07
ส645 
3 ทศวรรษ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน : บทนิพน์คัดสรร ว่าด้วยประชาธิป..
   บำรุง บุญปัญญา. / 2549
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
307.76
บ314ส 
4th phd Seminar of the international telecommunication socie..
   สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาไทยฉบับปัจจุบัน ที่ วารสาร(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
7 ภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (C..
   หนังสือภาษาไทย ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = The 7 habits of highl..
   โควี่, สตีเฟน อาร์.
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158.1
ค976จ 
9 มิติการวิจัย เพื่อฟื้นฟูชาติ
    / 2542
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001.4
ก831 
; วารสารข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตมหาวทิยาลัยของรัฐแ..
   สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาไทยฉบับปัจจุบัน ที่ วารสาร(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
; วารสารวิชาการศาลปกครอง ; ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ..
   สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาไทยฉบับปัจจุบัน ที่ วารสาร(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
;วารสารความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร สรรพากร สาส์น ; ปีที่ 50 ฉ..
   สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาไทยฉบับปัจจุบัน ที่ วารสาร(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
A concise history of Germany
   Fulbrook, Mary, 1951- / 1990
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
943
Fu962C 
Agendas, alternatives, and public policies
   Kingdon, John W. / 1995
   หนังสือภาษาต่างประเทศ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.973
Ki52A 
American government : the essentials
   Wilson, James Q. / 1995
    ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.973
Wi749A 1995 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [226]   [แสดง 20/4514 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.