ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1TS  ปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
2T-GP  สิ่งพิมพ์รัฐบาลภาษาไทย
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
3T-BK  หนังสือภาษาไทย
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท
4serial  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาไทยฉบับปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
5reservmat  หนังสือสำรอง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
6Res  งานวิจัย
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
7Ref  หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท
8FC-serial  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
9F-Ref   หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
10F-BK  หนังสือภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
11b-serial-FC   สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาต่างประเทศฉ.ล่วงเวลา/เย็บเล่ม
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
12b-serial  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาไทยฉบับเย็บเล่ม
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคปกติ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคค่ำ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์ พิเศษ   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.