ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Faculty of Political Science and Law
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 12 ธันวาคม 2554  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
2 23 ตุลาคม 2554  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
3 16 กรกฎาคม 2554  วันเข้าพรรษา
4 15 กรกฎาคม 2554  วันอาสาฬหบูชา
5 17 พฤษภาคม 2554  วันวิสาขบูชา
6 16 พฤษภาคม 2554  วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
7 18 กุมภาพันธ์ 2554  วันมาฆบูชา
8 3 มกราคม 2554  วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
9 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
10 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
11 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
12 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
13 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
14 13 พฤษภาคม ของทุกปี  วันพืชมงคล
15 5 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
16 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
20 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.