ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1VCD  วีดีโอซีดี::l::video cd
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นิสิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
2serial  วารสาร::l::Serial
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นิสิต   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
3S.C.  รวมเรื่องสั้น::l::Shot stories collection
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นิสิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4Ref  หนังสืออ้างอิง::l::Ref-Books
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นิสิต   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5Fic  นวนิยาย::l::Fiction
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นิสิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
6E  หนังสือเด็ก::l::Easy books
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นิสิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7DVD  ดีวีดี::l::DVD
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นิสิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8bk  หนังสือ::l::Books
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นิสิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
9b-serial  วารสารเย็บเล่ม::l::Bound-Serial
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นิสิต   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Copyright 2019. All Rights Reserved.